StamTec.

Όροι Πωλήσεων

Όροι Πωλήσεων

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

 1. Οι γενικοί όροι πώλησης ισχύουν σε κάθε προσφορά & πώληση προϊόντων/υπηρεσιών που πραγματοποιείται από τη ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ε ΔΗΜΗΤΡΗΣ (STAMTEC) Η προφορική -δια μέσω τηλεφώνου ή φυσικής παρουσίας του «Πελάτη» στις εγκαταστάσεις ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ε ΔΗΜΗΤΡΗΣ (STAMTEC).- ή η γραπτή παραγγελία προϊόντων/υπηρεσιών από τον «Πελάτη» προς τη ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ε ΔΗΜΗΤΡΗΣ (STAMTEC)., εμπεριέχει την αποδοχή από τον «Πελάτη», των γενικών όρων πώλησης. Όλα τα παραστατικά που εκδίδονται από τη ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ε ΔΗΜΗΤΡΗΣ (STAMTEC) για λογαριασμό του «Πελάτη» (ενδεικτικώς τιμολόγια και δελτία αποστολής), θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή και ολογράφως το ονοματεπώνυμο του προσώπου, το οποίο δικαιούται νομίμως να υπογράψει, καθώς και την σφραγίδα του νομικού προσώπου ή της ενώσεως προσώπων ή της επιχειρήσεως στο όνομα των οποίων τυχόν έχουν εκδοθεί. Σε περίπτωση παραλαβής των εμπορευμάτων από τρίτο πρόσωπο, το οποίο, είτε έχει υποδειχθεί από τον «Πελάτη», είτε δρα εντός της επιχειρήσεως του «Πελάτη» ή σε τόπο παραδόσεως ή παραλαβής των εμπορευμάτων, τον οποίο υπέδειξε ο τελευταίος, η υπογραφή του τρίτου αυτού παραλήπτη ακόμη και χωρίς την τήρηση των ως άνω διατυπώσεων (αναγραφή ολογράφως του ονοματεπώνυμού - σφραγίδα), θα θεωρείται, ότι έχει τεθεί από πρόσωπο το οποίο έχει την προς τούτο εντολή και πληρεξουσιότητα του «Πελάτη» και ότι το πρόσωπο αυτό δικαιοπρακτεί στο όνομα και για λογαριασμό του «Πελάτη». Ως εκ τούτου, τα ούτως υπογεγραμμένα παραστατικά θα αποτελούν πλήρη και έγγραφη απόδειξη, ιδίως ως προς την παραλαβή των εμπορευμάτων.

 2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Τα σχέδια, οι τεχνικές οδηγίες και τα λοιπά έγγραφα που τυχόν συνοδεύουν τα προϊόντα & παραδίδονται στον «Πελάτη», αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ε ΔΗΜΗΤΡΗΣ (STAMTEC), είναι εμπιστευτικά & η αναπαραγωγή τους απαγορεύεται.

 3. ΤΙΜΕΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΦΟΡΟΙ Τα προϊόντα και οι τιμές τους αφορούν αποκλειστικά και μόνο τη συγκεκριμένη παραγγελία από τον «Πελάτη». Για όσο χρονικό διάστημα ο «Πελάτης» καθυστερεί την εξόφληση του τιμήματος χρεώνεται με τους νόμιμους τόκους υπερημερίας που αναλογούν. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται κάθε φόρος, τέλος & έξοδα μεταφοράς & ασφάλισης που βαρύνουν τον «Πελάτη». Για τις πληρωμές οι οποίες πραγματοποιούνται εκ μέρους του «Πελάτη» μέσω καταθέσεως ή εμβάσματος, τα πάσης φύσεως έξοδα της τραπεζικής συναλλαγής επιβαρύνουν τον «Πελάτη».

4. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ Η παράδοση της παραγγελίας νοείται στην έδρα της ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ε ΔΗΜΗΤΡΗΣ (STAMTEC). Η ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ε ΔΗΜΗΤΡΗΣ (STAMTEC) ευθύνεται για κάθε τύχη των εμπορευμάτων μέχρι την παράδοση αυτών στον «Πελάτη» ή στον αντιπρόσωπό του ή στον μεταφορέα αυτών. Μετά την παράδοση τον κίνδυνο αυτό φέρει ο «Πελάτης». Στα εμπορεύματα προς παράδοση, τα οποία δεν κατασκευάζονται από την ίδια τη ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ε ΔΗΜΗΤΡΗΣ (STAMTEC)., η τελευταία θα ευθύνεται για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα παράδοσή τους στον «Πελάτη», μόνον σε περίπτωση κατά την οποία η μη προσήκουσα ή και η μη παράδοση οφείλεται σε υπαιτιότητά της. Η ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ε ΔΗΜΗΤΡΗΣ (STAMTEC) απαλλάσσεται από την ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση, αδυναμία ή πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών της υποχρεώσεων (εκτέλεση παραγγελιών, παράδοση κ.λπ.) οφειλόμενες σε γεγονότα ανωτέρα βίας, όπως είναι ενδεικτικώς οι κυβερνητικές πράξεις και ενέργειες συμπεριλαμβανομένων και αυτών των Δημοσίων Υπηρεσιών, οι πόλεμοι, οι φυσικές καταστροφές, οι ενέργειες και πράξεις του «Πελάτη», οι διακοπές στις συγκοινωνίες, οι γενικές απεργίες ή ανταπεργίες, η αδυναμία αποκτήσεως εργατικού δυναμικού ή πρώτων υλών καθώς και κάθε γεγονός το οποίο είναι αντικειμενικά αναπόφευκτο και πέρα από τον έλεγχο της ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ε ΔΗΜΗΤΡΗΣ (STAMTEC). Σε περίπτωση αδυναμίας της ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ε ΔΗΜΗΤΡΗΣ (STAMTEC). να προβεί σε πλήρη ή μερική εκτέλεση της συμβατικής παροχής λόγω ανυπαίτιας αδυναμίας κατά τα ανωτέρω, η τελευταία έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση ολικώς ή μερικώς και/ή να ακυρώσει τις παραγγελίες, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεως στον «Πελάτη». Τα ως άνω ισχύουν και σε περίπτωση κατά την οποία οι προαναφερθείσες καταστάσεις συντρέξουν και στα πρόσωπα κάποιου προμηθευτή της ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ε ΔΗΜΗΤΡΗΣ (STAMTEC). Η παραλαβή των εμπορευμάτων από τον «Πελάτη» κατά τα άνω, συνομολογείτε ότι έγινε αφού προηγούμενα αυτός ήλεγξε & διαπίστωσε ότι είναι της αρεσκείας του, κατάλληλα για τη χρήση που τα προορίζει & χωρίς ελαττώματα. Τα εμπορεύματα δεν επιστρέφονται εκτός μόνον μετά από γραπτή συναίνεση της ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ε ΔΗΜΗΤΡΗΣ (STAMTEC) και σύμφωνα με τους όρους συναλλαγής που έχουν συνομολογηθεί μεταξύ της ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ε ΔΗΜΗΤΡΗΣ (STAMTEC) και του «Πελάτη».

5. ΕΓΓΥΗΣΗ Εάν το παραδοθέν προϊόν παρουσιάζει πραγματικό ελάττωμα ή δεν έχει κάποια συμφωνηθείσα ιδιότητα, η ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ε ΔΗΜΗΤΡΗΣ (STAMTEC) έχει το δικαίωμα κατ’επιλογήν της, εντός εύλογης προθεσμίας και χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του «Πελάτη», είτε να άρει το πραγματικό ελάττωμα/την έλλειψη συμφωνηθείσας ιδιότητας, είτε να αντικαταστήσει εξ’ολοκλήρου το προϊόν.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Η ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ε ΔΗΜΗΤΡΗΣ (STAMTEC), παρακρατεί την κυριότητα των πωληθέντων εμπορευμάτων μέχρι πλήρους αποπληρωμής του τιμήματος αυτών.

7. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΥΛΙΚΩΝ Επιστροφές εμπορευμάτων θα γίνονται δεκτές μόνον κατόπιν συνεννόησης με τη ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ε ΔΗΜΗΤΡΗΣ (STAMTEC) και αποκλειστικώς εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς των. Όλα τα εμπορεύματα προς επιστροφή θα γίνονται δεκτά μόνον εφόσον βρίσκονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση στην οποία αγοράστηκαν. Η ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ε ΔΗΜΗΤΡΗΣ (STAMTEC) δεν δέχεται επιστροφές εμπορευμάτων, τα οποία παραγγέλθηκαν από το εξωτερικό ειδικώς κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας του «Πελάτη». Όλα τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα, εφόσον αγοράστηκαν από επιτηδευματίες θα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από Δελτίο Αποστολής-Επιστροφής.

 8. ΕΥΘΥΝΗ Η ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ε ΔΗΜΗΤΡΗΣ (STAMTEC) δεν ευθύνεται έναντι του «Πελάτη», ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου (π.χ. προστηθέντος, βοηθού εκπληρώσεως κ.λπ.) το οποίο ενεργεί εντός του κύκλου συμφερόντων του «Πελάτη», ή κατ’ εντολή του ή για λογαριασμό του, για ζημιές οι οποίες είναι δυνατόν να επέλθουν στη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα ή την υγεία οποιουδήποτε από τα ως άνω πρόσωπα και οι οποίες οφείλονται σε εσφαλμένη, μη ενδεδειγμένη ή ακατάλληλη εγκατάσταση, σύνδεση, συναρμολόγηση, εφαρμογή ή λειτουργία των αγορασθέντων υλικών από τον ίδιο τον «Πελάτη» ή από κάποιο από τα ως άνω πρόσωπα.

 9. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Οποιαδήποτε διαφορά, αμφισβήτηση ή διαφωνία σχετική με την εκτέλεση και/ή την ερμηνεία της παρούσας συμβάσεως πωλήσεως, η οποία είναι δυνατόν να προκύψει μεταξύ των μερών θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμοδίων Δικαστηρίων.