Ταινίες LED


Ταινία LED, ιδανική για το φωτισμό φρεατίου, συνοδεύεται με το αντίστοιχο τροφοδοτικό.